KORIŠĆENJE, UZGOJ I ZAŠTITA ŠUMA

 

Kompanija ima sa Upravom za šume Republike Crne Gore potpisan Ugovor o eksploataciji, uzgoju i preradi drvnih sortimenata na period od 30 godina, sa prosječnim godišnjim etatom od cca 140 000 m3 bruto drvne mase. Planirani prosječni prorez je računat na nivou od cca 135 000 m3 četinarskog drveta, od čega 75 000 m3 iz sopstvenih izvora i 60 000 m3 kroz uslužne djelatnosti piljenja drugim drvoprerađivačima. Iz raspoloživog sopstvenog etata može se dobiti cca 48 750 m3 rezane građe jele/smrče. Lišćari su zastupljeni u okviru od oko 32 000 m3 iz sopstvenog etata i 10 000 m3 uslužnog proreza. Kora četinara, ostatci kontaminirani korom (grane) kao i materijal pri sanitarnoj sječi će biti iskorišćen kao biomasa za proizvodnju toplotne i električne energije.

 

 

 

AUTO BAZA

 

 

U okviru O.J. Auto baza nalaze se sopstvena transportna sredstva za lokalnu manipulaciju od mjesta eksploatacije do proizvodnog procesa. Na raspolaganju su vozila MAN - šticar (dovoz oblovine sa šumskih lagera do skladišta - balvaništa ), vozila Mercedes Actros kiper ( za usluge transporta gradjevinskog materijala ), MAN - mikser ( usluga prevoza betona ),CIFA ( usluge pumpanja betona ), Građevinske mašine za usluge izvođenja radova - izgradnja i održavanje putne infrastrukture za sopstvene i uslužne potrebe.

 

 

 

 

 

BALVANIŠTE

 

 

Pogon za tretman (obradu) oblovine kapaciteta 150 000 m3, gdje se vrši okoravanje dovezenih trupaca i njihovo sortiranje po unaprijed definisanim parametrima kao što su ( dužina, prečnik). Proizvođač i isporučilac tehnologije koja opslužuje pogon balvaništa je EWD Njemačka.

 

 

 

PILANA

 

 

Pogon rezane građe kapaciteta 150 000 m3 proreza četinara, kao i 25 000 m3 tvrdih lišćara računato na osmočasovno radno vrijeme. Proizvodni kapaciteti omogućavaju i pružanje uslužnih djelatnosti drugim drvoprerađivačima iz okolnih područja. Tehnologija i oprema koja opslužuje pogon pilane je od Njemačkog proizvođača EWD.

 

 

 

SKLADIŠTE REZANE GRAĐE

 

 

Skladišni prostor za skladištenje rezanih proizvoda (Proizvodi koji izlaze sa proizvodne linije Pilane) raspolaže sa cca 12 000 m2 prostora za skladištenje i sortiranje svih vrsta rezane građe.

 

 

SUŠARA I PARIONA

 

 

U sklopu kompanije se nalaze i dva pogona : Pogon za sušenje rezane građe kapaciteta 25 000 m3, koga čini kompaktna sušara sa dvije nezavisne jedinice, kao i pogon za parenje bukve kapaciteta 12 000 m3. Tehnologija i oprema je Austrijskog proizvođača MUHLBOCK.

 

 

FABRIKA MONTAŽNIH KUĆA

 

 

U sklopu kompanije projektovan je pogon za izradu montažnih kuća od drveta. Pogon je u fazi pripreme i izgradnje, a stavljanje pogona u funkciju predstavlja budući zadatak kompanije na kome se intenzivno radi.

 

 

LAMELIRNICA

 

 

Pogon za proizvodnju lameliranih gredica za građevinsku stolariju, proizvodnju lameliranog brodskog poda i proizvodnju lamelirane lamperije. Kapacitet pogona je 15 000 m3, sa radom u dvije smjene. Proizvođač opreme i isporučilac tehnologije je Weinig Group Njemačka.

 

 

 

FABRIKA VRATA I PROZORA

 

 

Plan proizvodnog procesa kompanije je i izrada finalnih proizvoda od proizvoda Lamelirnice. Projektovana je i fabrika za proizvodnju namještaja od Lamela. Proizvod troslojne prozorske lamele namjenjen je za izradu namještaja visokog kvaliteta i kao takav u skorijoj budućnosti će biti i iskorišćen u procesu proizvodnje namještaja.

 

 

PELETARA

 

 

Pogon za proizvodnju peleta je u fazi završetka, i u skorije vrijeme se očekuje početak rada peletare. Kapacitet pogona za proizvodnju peleta je 7,5 tona peleta po radnom času. Kvalitet peleta je na visokom nivou, iz razloga što se u samoj proizvodnji neće koristiti ostatci od spoljnog omotača trupca, već kvalitetna i čista piljevina. Proizvođač i isporučilac tehnologije za pogon peletare je Njemačka firma Amandus Kahl.

 

 

ENERGANA

 

 

Termoenergetsko postrojenje u sadašnjem obliku raspolaže sa dva kotla na čvrsto gorivo kapaciteta 15 MW toplotne snage sa pokretnom rešetkom. Kompanija planira da u skorije vrijeme izvrši zamjenu jednog kotla parnim kotlom sa kogeneracijom kapaciteta 15 MW toplotne i 3,6 MW električne snage na kombinovano gorivo (bio masa i lignit), kao i izvšenje remonta drugog vrelovodnog kotla uz određeno povećanje toplotnog kapaciteta za cca 5 MW. Plan je da se sva preostala bio masa od sječe do prerade oblovine iskoristi za proizvodnju toplotne energije, za tehnološke potrebe prerade drveta i grijanje u zimskom periodu, dok će cca 20% proizvedene toplotne energije biti korišćeno za proizvodnju električne energije.

 

 

KAMENOLOM

 

 

Na osnovu dobijenih koncesija u Kamenolomu "Bušnje" vrši se eksploatacija građevinskog kamena, koji se u daljem postupku kroz mobilno i stacionarno postrojenje tretira za dobijanje frakcija prečnika od 0 do 31,5 mm. Mobilno postrojenje sastoji se od čeljusne drobilice kapaciteta cca 400 t/h, rotacione drobilice kapaciteta 250 t/h i sejačice čiji kapacitet iznosi 600 t/h. Stacionarno postrojenje je kapaciteta cca 30 m3/h u čijem sastavu je i mlin za preradu frakcija kapaciteta cca 5 m3/h. Ovako dobijen materijal se koristi za prodaju na tržištu, proizvodnju betona i betonskih prefabrikata kao i proizvodnju asfaltne mase. Standardi koje zadovoljava kamenolom su : JUS B.B8.003, JUS B.B2.010, JUS B.B3.100 .

 

 

 

ASFALTNA BAZA

 

 

Proizvodnja i plasman asfaltne mase dobijene radom instalacija kapaciteta od 35 t/h je planirana da radi prosječno cca 150 dana po 8 radnih sati. Ovo je jedina asfaltna baza u ovom području na sjeveru Crne Gore savremenog tipa, a u pogledu na stanje drumova u ovom regionu kapacitet asfaltne baze bi sigurno bio upošljen u planiranom obimu. Asfaltna baza nudi nekoliko tipova asfaltne mase od kojih napominjemo : AB 8, AB 11, AB 16 i BNS 22. Svi proizvodi asfaltne baze zadovoljavaju standarde kvaliteta : JUS U.E4.014, JUS U.E9.021, JUS B.B3.100, JUS B.B2.010 .

 

 

 

BETONJERKA

 

 

Proizvodnja betona planirana je kapacitetom od cca 90 m3/h, sa godišnjim radom od 150 dana sa 8 časovnim radnim vremenom. Ponuda proizvoda od betona je različita u zavisnosti od potrebe kupaca kao i od karakteristika koje beton mora da zadovolji. Pored proizvodnje betona, kompanija u ponudi ima i betonske proizvode tipa betonskih blokova (dva tipa), a u narednom periodu planirano je proširivanje ponude na druge tipove proizvoda od betona. Kvalitet betonskih proizvoda se ispituje kontinualno, a prema poslednjim podacima zadovoljava standard MEST EN 12390-3:2010/Cor.1:2012 .